chương trình khách hàng thân thiết

Khách thân thiết hay khách hàng mới ?

Marketer cho rằng việc có thêm khách mới
là mục tiêu quan trọng nhất của quảng cáo,
nhưng chỉ tập trung thu hút khách mới có thực sự đem
lại lợi nhuận bền vững cho kinh doanh không ?
Hãy xem những con số
ở dưới.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top